Portrait: Mardochée Bijoux, Fondatrice de l’Association Enfance et Jouvence

Mardochée fèt pòtoprens 20 janvier nan lane 1993 nan yon fanmi ki gen 4 pitit li menm li se premye e sèl tifi. Manman l, Silienne Augustin ki se koutiryè, komèsant, fanm vanyan, leve 4 pitit li yo poukont li nan lanmou, fyète ak diyite.

Mardochée fè kindergarten ak primè nan Institution Mixte Major nan Christ-Roi, etid segondè li ant Lycée Marie-Jeanne, Centre de Formation Moderne epi li fè filo nan Collège Nouvelle Lune.

Mardochée se youn pami finalis konkou Miss Anayizz an 2014 . An 2015, li diplome nan Jesyon nan Modern School, nan lekòl sa li te eli dezyèm dofin an 2014 nan konkou Miss Modern School, li te estime ke se pat pou plas sa li te ale, alò li te deside patisipe yon dezyèm fwa an 2015 li te vin eli mis, yon konkou nan lekòl sila ki mete pwojektè sou jèn fanm ki pi entèlijant yo.

An 2015, li komanse eksperyans pwofesyonèl li kòm prezantatris nan Télévision Nationale D’Haïti (TNH), yon eksperyans ki te vin debouche sou yon bann opòtinite. Aprè eksperyans sa, li te vin travay nan anpil lòt media.

An 2017, Mardochée te travay kòm asistant administratif nan AyitiKomik Studios yon enstitisyon ki pèmèt li fè bèl eksperyans ak anpil ONG pami yo; Programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) ak Direction Protection Civile (DPC). Nan menm ane sa li etidye Fotografi nan Fotomatik Haïti.


Li fonde yon Association ki rele Association Enfance et Jouvence ki gen pou objektif travay nan domèn Sosyal, kiltirèl e edikatif ak timoun epi jèn yo nan sosyete ayisyèn nan. A travè asosiyasyon sa, ak ekspètiz li nan fotografi, li te lanse an 2018 premye edisyon konkou Miss and Mister Photogenic Haïti ki te vize ekspoze bote fotografik patisipan yo.

An 2019, Mardochée deside ke li prefere fè yon konkou ki plis ale nan sans pèsonalite li, yon konkou ki ka plis itil jenès ayisyèn nan, li te vin konvèti konkou sila an Miss Photo Génie Haïti nan lide pou vann imaj jèn fanm entèlijant peyi an yon meyè fason epi pou prensipalman fasilite yo jwenn bous etid pou yo rantre nan inivèsite. Ane 2021 an ap make twazyèm edisyon konkou sila.
Konkou pwezi pou timoun, Klèb lekti pou jèn, fòmasyon elatriye fè pati divès aktivite ke Association Enfance et Jouvence reyalize chak ane.

Feminis, sitwayèn angaje, li toujou prè pou valorize fanm epi aprann yo sans lidèchip a travè inisyativ li yo. Mardochée fè pati yon òganizasyon feminis ki rele Plateforme des Organisations de Femmes Haïtiennes pour le Développement ( POFHAD) depi nan lane 2019.

An janvye 2021 li te resevwa yon distenksyon nan yon aktivite ki rele “50 Femmes Haïtiennes Modèles et Inspirantes” ke Sco tours Haïti ak IFTH te òganize.

Mardochée rekonèt ke li toujou difisil pou moun pale sou defo li, an jeneral se toujou moun nan antouraj ou epi ki renmen w ki konn fè w remak sou yo pou w chanje yo, men pou kalite li konsyan ke li gen lakay li yo se konviksyon, onètete ak kouraj li.

Mardochée se yon jèn Ki renmen biznis anpil, li te konn vann rad ak bijou nan yon strikti li te kreye ki rele “Acheter à bon prix”. Li te gen yon biznis ki te rele “Mama Beauties” li te konn bay sèvis a domisil ( fè zong, penyen, fè foto) ak ekip li pou moun kap marye ak kòtèj yo, yon biznis ke li konte transfòme an lekòl pwofesyonèl pou fè fomasyon pou jèn nan domèn estetisite.

Li toujou jwenn jèn ki temwanye l fòs, kouraj ak detèminasyon ke pakou li enspire yo. Li renmen ede jèn yo reyalize rèv yo, ba yo konsèy ak sipò nan inisyativ yo.

Pi gwo reyalizasyon li se Association Enfance et Jouvence ki pèmèt li jwenn jenès la dirèkteman pou mete ansanm ak yo pou kreye yon chanjman nan sosyete a nan inite, ak bon jan ledikasyon a travè diferan inityativ yo. Chak jou se yon defi nan lavi selon li, li pa souzestime ni youn pa rapò ak lòt, men li toujou fè efò pou fè fas ak yo epi avanse.

Mardochée satisfè de moun li ye an pandan ke chak jou lap travay pou idantifye fay yo epi amelyore tèt li.

Li ta renmen nan ane kap vini yo, jwenn posibilite, gras ak tout pwofesyonèl ki konn kolabore ak li yo ak fiti kolaboratè yo nan asosiyasyon li an, fome yon maksimòm jèn nan sosyete a epi pou chak jèn sa yo ap transmèt edikasyon ak jèn ki nan antouraj yo. Pi bèl e pi gwo eritaj li ta renmen kite se “Edikasyon” paske daprè li, se meyè kle ki ka louvri pòt limyè a.

Konsèy li pou jèn yo se:“fòme tèt nou, chèche dekouvri talan nou, gen ase odas ak rezistans pou nou reyisi. Respekte tèt nou, travay ak koyerans sitou nan sa n ap di ak sa n ap fè, fè maketin pou tèt nou epi oze BRIYE pou mond lan wè nou! Paske limyè pa konn ret anba tab!”.

Jodi a, Mardochée se yon jèn ki ap prezide yon asosiyasyon li fonde ki rele Association Enfance et Jouvence pou pèmèt jenès la epanouyi. Li se responsab pwodiksyon ak prezantatris nan yon medya an liy ki rele ELITE MEDIAS. Li travay chak dimanch nan yon klèb lekti ki rele Génération V (Victoire) ak timoun ki sòti 5 pou rive 16 lane. Li fè yon ribrik chak jedi sou paj asosiyasyon an ki rele “ Femme extraordinaire à découvrir” pou pèmèt piblik la dekouvri osinon redekouvri kèk pèsonalite feminen kap evolye epi pataje limyè yo ak sosyete an.
“Mardochée, yon jèn fi ki chaje potansyèl”

Frantzcesca BADIO
Kowòdonatris FANM
(509) 4609-5116 / 4200-9227

Leave a Reply

Your email address will not be published.